17:00:12 შაბათი, 28 ნოემბერი 2015
architect.tbilisi.gov.ge
ტექნიკური პრობლემების ცხელი ხაზი 2378346 (დარეკეთ სამუშაო დღეს 09:00 დან 18:00 საათამდე)

  • არასწორად შერჩეული ნომენკლატურა: 
  როდესაც ელექტრონული განაცხადი დაფიქსირდება შეუსაბამო ან არასრული ნომენკლატურით, დარჩება განუხილველი და განმცხადებელს მიეთითება მხოლოდ ნომენკლატურის სწორად შერჩევის შესახებ.


  • ელექტრონული განაცხადის განხილვა: 
  არქიტექტურის სამსახურში სტანდარტული განაცხადი განიხილება სამსახურში 20 სამუშაო დღის განმავლობაში (პირველი კლასი 5 სამუშაო დღის განმავლობაში), სტანდარტულ განცხადებაზე 5-7 სამუშაო დღის განმავლობაში დგინდება ხარვეზი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ხოლო პირველ კლასზე 3 სამუშაო დღის განმავლობაში. არაუმეტეს ზემოაღნიშნული ვადებისა განმცხადებელს ეცნობება წერილობით, ასევე ელექტრონულად, განაცხადში არსებული ხარვეზების შესახებ და ეძლევა გარკვეული ვადა მის გამოსასწორებლად. ამის შემდგომ, განმცხადებლის მიერ შემობრუნებული იგივე განაცხადი დარჩება განუხილველი თუ არ იქნება გათვალისწინებული სრულად დადგენილი ხარვეზები და მითითებები, ხოლო ხარვეზების სრულად გათვალისწინების შემთხვევაში განაცხადზე გაიცემა შესაბამისი ნებართვა/თანხმობა კანონით გათვალისწინებულ ვადაში.


  • დაჩქარებული წესით ელექტრონული განაცხადის განხილვა: 
  არქიტექტურის სამსახურში დაჩქარებული ტიპის განაცხადის განხილვის ვადა დამოკიდებულია თანხის ოდენობაზე (იხ.დაჩქარებული მომსახურების სახეობები) მაგალითად: არქიტექტურული პროექტის შეთანხმება, 5 სამუშაო დღის განმავლობაში–300 ლარი, მესამე სამუშაო დღეს განმცხადებელს უდგინდება ხარვეზები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), ეცნობება წერილობით, ასევე ელექტრონულად, განაცხადში არსებული ხარვეზების შესახებ და ეძლევა გარკვეული ვადა მის გამოსასწორებლად. ამის შემდგომ, განმცხადებლის მიერ შემობრუნებული იგივე განაცხადი დარჩება განუხილველი თუ არ იქნება გათვალისწინებული სრულად დადგენილი ხარვეზები და მითითებები, (თანხა დაბრუნებას არ ექვემდებარება) ხოლო ხარვეზების სრულად გათვალისწინების შემთხვევაში განაცხადზე გაიცემა შესაბამისი ნებართვა/თანხმობა დარჩენილ 2 სამუშაო დღეში.


  დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ

  ცხელი ხაზი ტელ: 2722222, ტექნიკური პრობლემების ცხელი ხაზი ტელ: 2378346 

  საკონსულტაციო ჯგუფი

  ქ.თბილისის მერია II სართული, ოთახი #9 da ქ.თბილისის რაიონული გამგეობები,

  სამუშაო საათები: 09:00-18:00


  2015-11-18
 • ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური აცხადებს კონკურსს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში, მდინარე ვერეს ხეობისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიისჩარჩო გეგმაზე“.

  გამარჯვებული კონკურსანტის მიერ, “ჩარჩო გეგმის დამუშავება და შემსყიდველისათვის გადაცემა უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2 (ორი) თვის განმავლობაში. გამარჯვებული კონკურსანტი ვალდებულია უზრუნველყოს ჩარჩო გეგმასთან დაკავშირებული სრული საპროექტო დოკუმენტაციის შემსყიდველისათვის გადაცემა, რომელიც უნდა მოიცავდეს შემდეგი სახის მასალებს:

  ·     სიტუაციური გეგმა, 1:15000;

  ·   „ჩარჩო გეგმის“ ტექსტური ნაწილი: აღწერა და განმარტებითი ბარათი, რომელიც უნდა მოიცავდეს ფიზიკურ და დოკუმენტურ კვლევას, რეალიზაციის (განხორციელების ეტაპები  და  რიგითობა) პროგრამასა  და  ქალაქგეგმარებით მაჩვენებლებს;

  ·      ტერიტორიის განვითარების სივრცით–გეგმარებითი კონცეფცია  (გრაფიკული ნაწილი);

  ·      თემატური სქემები, მათ შორის სატრანსპორტო, საინჟინრო, გამწვანება–რეკრეაცია და სხვა სქემები ავტორის შეხედულებისამებრ;

  ·      დამატებითი დოკუმენტაცია, კონკურსანტის შეხედულებისამებრ.  ჩარჩო გეგმის შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებას წარმოადგენს 59 322 (ორმოცდაცხრამეტი ათას სამას ოცდაორი) ლარი, კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით, დღგ–ს გარეშე.  კონკურსთან დაკავშირებული სრულყოფილი ინფორმაციის, მათ შორის საუკეთესო საკონკურსო წინადადების გამოვლენისა და კონკურსანტების პროფესიული კვალიფიკაციისა და გამოცდილების მიმართ დადგენილი მოთხოვნების ნახვა შესაძლებელია სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზეwww.procurement.gov.ge, საკონკურსო განცხადების ნომრით: CNT150000050.  საკონკურსო წინადადება ატვირთული უნდა იქნას ელექტრონულად, ვებგვერდზე სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზეwww.procurement.gov.ge.
  ჩამოტვირთეთ ჩარჩო გეგმის“ დამუშავებისათვის, საჭირო დოკუმენტაცია.
  2015-09-28
 • პირველი ადგილი დაიკავა იურიდიულ პირთა გაერთიანება „მომავლის ქალაქმა“, რომლის შემადგენლობაშიც შედიან როგორც ქართული, ისე გერმანული და ფრანგული კომპანიები და ორგანიზაციები, მათ შორის: ა(ა)იპ „სითი ინსტიტუტი საქართველო“, „Albert Speer & Partners GmbH“, „Sàrl -Atelier Alfred Peter Paysagiste“, „Dr. Brenner Ingenieurgesellschaft mbH“, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, CENN - Caucasus Environmental NGO Network. მათი კონსულტანტებია:Steinbeis Beratungszentren GmbH“, შპს „თბილისი ჯგუფი“ და „Fraunhofer“-ის ინსტიტუტი.

  მეორე ადგილი - შპს „არტსტუდიო პროექტის“, „Metrogramma Mobility in Chain“-ის, „Aecom“-ის ერთობლივმა ნამუშევარმა დაიკავა;

  ხოლო მესამე ადგილზე შპს „გეოგრაფიკის“, „KCAP“-ის, „Burohappold Engineering“-ის, „Studio 21“-ის ერთობლივმა პროექტი გავიდა.

  პირველ ადგილზე გასულ კომპანიასთან თბილისის მერია ხელშეკრულებას გააფორმებს, რომლის საფუძველზეც, არაუგვიანეს 18 თვეში, კომპანიამ სრულყოფილი მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა უნდა წარმოადგინოს.

  თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახურმა მოქმედი მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის ანალიზი 2015 წლის იანვარში დაასრულა, რის შედეგადაც შეიქმნა გადაუდებელი აუცილებლობა მომხდარიყო ქალაქის ტერიტორიულ-სივრცითი განვითარების ახალ გამოწვევებსა და პრიორიტეტებზე ორიენტირებული გენგეგმის შემუშავება-განახლება.

  გენგეგმის შემუშავება-განახლების პროცესში ჩართულია საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია PWC (PricewaterhouseCoopers), რომელიც მსოფლიოს მასშტაბით 1000 დარგობრივი სპეციალისტით არის წარმოდგენილი და 20 ქალაქის, მათ შორის, ლიონის, ნიუ ორლეანის გენერალური გეგმების შემუშავებაში აქვს მონაწილეობა მიღებული. ამასთან, ამ დროისთვის PWC ბერლინის ქალაქგეგმარების პროექტზე მუშაობს.

  აღნიშნული მომსახურების საფასური შეადგენს 400 000 ამერიკულ დოლარს.

  კონკურსი 2015 წლის 19 მაისს გამოაცხადდა და საკონკურსო წინადადებების მიღება პირველ აგვისტოს დასრულდა. შემოსული 11 განაცხადიდან მეორე ტურში გადასვლა ექვსმა კონკურსანტმა შეძლო. საბოლოოდ, საკონკურსო კომისიამ ექვსივე პრეზენტაციის განხილვის შედეგად 3 გამარჯვებული გამოავლინა.

  წინასაპროექტო მოსაზრების (ხედვის) შესყიდვის ღირებულება კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით  I ადგილისათვის - 50 000 ლარს, II ადგილისათვის - 30 000 ლარს, ხოლო III ადგილისათვის - 20 000 ლარს შეადგენს.

  იხილეთ პირველ ადგილზე გასული კონკურსანტის საკონკურსო ნამუშევარი

  იხილეთ მეორე ადგილზე გასული კონკურსანტის საკონკურსო ნამუშევარი

  იხილეთ მესამე ადგილზე გასული კონკურსანტის საკონკურსო ნამუშევარი

  2015-09-21
 • საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით, კონკურსში მონაწილე კანდიდატები, 2015 წლის 26 და 27 აგვისტოს, გამართავენ საკონკურსო წინადადებების პრეზენტაციას. კანდიდატები საკონკურსო კომისიის წინაშე წარსდგენიან შემდეგი თანმიმდევრობით:

  26 აგვისტო

  10:00 – კანდიდატი 8 (კომპანია „SCP Consultants Pte Ltd. Singapore“, გიორგი გიორგაძე და სხვები);

  12:00 – კანდიდატი 9 (შპს „reicher haase associierte“, შპს „ლზკ“, ზურაბ ბაქრაძე და სხვები);

  14:30 – კანდიდატი 7 (შპს „გეოგრაფიკი“, KCAP, Burohappold Engineering, Studia 21, გიორგი გოცირიძე, პავლე ძიძიგური და სხვები).

  27 აგვისტო

  10:00 – კანდიდატი 3 (შპს „არტსტუდიო პროექტი“, Metrogramma, Mobility in Chain, Aecom, გიორგი სულაბერიძე და სხვები);

  12:00 – კანდიდატი 6 (შპს „ანი - არქიტექტორები“, პავლე ძინძიბაძე, ზაქარია ქურდიანი და სხვები);

  14:30 – კანდიდატი 11 (შპს „თბილისი ჯგუფი", ა(ა)იპ „სითი ინსტიტუტი საქართველო“, Albert Speer & Partner GmbH (AS&P), ნიკოლოზ ჭეიშვილი, მამუკა სალუქვაძე და სხვები).

  პრეზენტაციების ჩატარების ფორმა განისაზღვრა შემდეგი სახით:

  • პრეზენტაცია ტარდება მხოლოდ ერთი კანდიდატისა და საკონკურსო კომისიის მონაწილეობით;

  • კანდიდატს ეძლევა 30 წუთი პრეზენტაციისათვის და 1 საათი კითხვა – პასუხის რეჟიმისათვის;

  • პრეზენტაციის ენა: ქართული/ინგლისური;

  • თითო კანდიდატს შეუძლია თავისი გუნდის არაუმეტეს თხუთმეტი წევრის მოწვევა, რომლის შესახებაც ინფორმაცია წინასწარ მიეწოდება სსიპ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურს, არაუგვიანეს 2015 წლის 25 აგვისტოსა.

  პრეზენტაციები გაიმართება სასტუმრო Courtyard Tbilisi–ში, მის.: 4 თავისუფლების მოედანი, თბილისი 0105

  2015-08-24
 • ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ – ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის  შტატით გათვალისწინებული ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებელი კონკურსის პროგრამის, ეტაპების, პირობების, შეფასების ფორმებისა და ჩატარების გრაფიკის შეთანხმების თაობაზე


  „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის, „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 ივნისის №412 დადგენილების მე-12 მუხლის მე-4 პუნქტის, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-104 დადგენილებით დამტკიცებული ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის წესდების (დებულების) მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ვ” ქვეპუნქტის,  საფუძველზე, ვბრძანებ:


  1. გამოცხადდეს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ – ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის შტატით გათვალისწინებული ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებელი კონკურსი №1 დანართით განსაზღვრულ ვაკანტურ თანამდებობებზე;
  2. დამტკიცდეს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ – ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის შტატით გათვალისწინებული ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად კანდიდატებისათვის დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები №2 დანართის შესაბამისად;
  3. დაევალოს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ – ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურში შტატით გათვალისწინებული ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებელი კონკურსის ჩატარების უზრუნველსაყოფად შექმნილ საკონკურსო-საატესტაციო კომისიას კონკურსის ჩასატარებლად შესაბამისი ღონისძიებების გატარება;
  4. შეთანხმებულ იქნას ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ – ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურში შტატით გათვალისწინებული ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებელი კონკურსის ჩატარების უზრუნველსაყოფად შექმნილი საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის მიერ წარმოდგენილი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ – ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის შტატით გათვალისწინებული ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებელი კონკურსის პროგრამა, ეტაპები, პირობები, შეფასების ფორმები და ჩატარების გრაფიკი №3 დანართის შესაბამისად;
  5. შეთანხმებულ იქნას ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ – ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურში შტატით გათვალისწინებული ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებელი კონკურსის ჩატარების უზრუნველსაყოფად შექმნილი საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის მიერ წარმოდგენილი კანდიდატის შეფასების ფორმები (დანართი №4: დანართი №4.1; დანართი №4.2);
  6. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში (მის.: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე–12 კილომეტრი, №6), მისი ოფიციალური წესით გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში. 

  2015-08-14
 • ქ. თბილისის არქიტექტურის სამსახურის ურბანული მართვისა და განვითარების ჯგუფის მიერ შემუშავებულ იქნა  პროექტი, რომელიც დამტკიცდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 22/05/15 N 12–52, 9/06/15 N 13–58, 23/06/15 N 15–63, 17/07/15 N 18–70 დადგენილებებით. აღნიშნული პროექტის მიზანია გენერალური გეგმის უფლებრივი ზონირების რუკაში ისეთი საქალაქო გამწვანებული ტერიტორიების შესაბამის ფუნქციურ ზონებად გამოყოფა და მათი დაცვა სამშენებლო განვითარებისგან, რომლებზეც ამ დრომდე არ ვრცელდებოდა რეკრეაციული ზონის სტატუსი.

  გამწვანებული ტერიტორიები  შეიძლება მოქცეული იყოს შემდეგ ფუნქციური ზონებში: 
  სარეკრეაციო ზონა 1 – ზონა, რომელიც მდებარეობს განაშენიანებული ტერიტორიების საზღვრებში და მოიცავს გამწვანებულ ტერიტორიას (მაგ: ბაღი, ბულვარი, სკვერი, გაზონი და სხვა). აღნიშნულ ზონაში დაუშვებელია ყოველგვარი მშენებლობა გარდა:
   ა) განათების;
   ბ) სარწყავი სისტემის;
   გ) სარეკლამო ბილბორდის;
  დ) დეკორატიული გაფორმების ობიექტის;
  სარეკრეაციო ზონა 2 - ზონა, რომელიც წარმოადგენს  ზონას მდებარეს თბილისის განაშენიანებული ტერიტორიების საზღვრებში და მოიცავს გამწვანებულ ტერიტორიას (მაგ.: პარკი, ბაღი, ბულვარი, სკვერი, გაზონი), ღია სათამაშო მოედნებს და მსგავსი ტიპის სხვა ტერიტორიებს, სადაც ასევე დასაშვებია სპეციალური ზონალური ნებართვით დაშვებული მშენებლობის სახეობები, მაგალითად :ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი, სასტუმრო, სამაყურებლო ობიექტი (ესტრადა, ამფითეატრი, საგამოფენო დარბაზი, ღიადა გადახურული კინოთეატრი),სასკოლო და სკოლამდელი ასაკის საბავშვო სპეციალიზებული დაწესებულებები და ა.შ.

  დედაქალაქის ტერიტორიაზე არსებული გამწვანებული ტერიტორიების მიმართ სამშენებლო ბაზრის ზეწოლის პირობებში, რაც ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუარესების რისკებს შეიცავს და საფრთხეს უქმნის დედაქალაქის ურბანული გარემოს სიჯანსაღესა და მდგრად განვითარებას, დღის წესრიგში დგას გამწვანებული ტერიტორიების მკაცრი დაცვის საკითხი განაშენიანებისგან და სხვა მსგავსი სამშენებლო ინტერვენციისგან.

  აღნიშნული, უპირველს ყოვლისა, ეხება მცირე საქალაქო გამწვანებულ ტერიტორიებს, რომლებიც მოქმედი დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმით არ არის გამოყოფილი უფლებრივი ზონირების რუკაში შესაბამისი ზონირებით, რაც მათ დაცვას უზრუნველყოფდა.

     როგორც ზემოთ აღინიშნა, არქიტექტურის სამსახურის ურბანული მართვისა და განვითარების ჯგუფმა შეისწავლა  დედაქალაქის ტერიტორია, სამსახურში დაცული საყრდენი ინფორმაციის საფუძველზე და ცალკეულ უბნებში და კვარტლებში გამოავლინა გამწვანებული ტერიტორიების ის ნაწილი, რომელთა დაცვაც წარმოადგენს გადაუდებელ აუცილებლობას და ამასთან, შესაძლებელია გამოყოფილ იქნას ცალკე ერთგვაროვან ზონად გენერალური გეგმის უფლებრივი ზონირების რუკაში.
  ფუნქციური ზონების გამოყოფა მოხდა შემდეგი პრინციპების დაცვით:
  დომინირებული გამწვანებული ტერიტორიების ასახვა, მიმდებარე არსებული განაშენიანების გეგმარებითი და მოცულობითი პარამეტრების გათვალისწინებით (რამდენად მნიშნველოვანია სარეკრეაციო სივრცე მიმდებარე განაშენიანებისთვის);
  ტერიტორიის ეფექტური გამოყენების შესაძლებლობა;
  კერძო მესაკუთრეთა ინტერესების დაცულობა (მხოლოდ სახელმწიფო და საქალაქო ტერიტორიების გამოყენება).

  ზემოაღნიშნული პრინციპების გათვალისწინებით, წარმოდგენილი პროექტის ფარგლებში, სარეკრეაციო ზონა გავრცელდა 1 981 853 კვ.მ დედაქალაქის ტერიტორიაზე, საიდანაც რზ 1–ს წარმოადგენს 919790 კვ.მ., ხოლო რზ 2–ს – 1 062 063 კვ.მ.
  2015-08-11
 • 2015 წლის 01 აგვისტოს, 15:00 საათზე შეწყდა საკონკურსო წინადადებების მიღება დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლებაზე გამოცხადებულ კონკურსთან დაკავშირებით. პირველ ეტაპზე, კონკურსანტებს დავალებული ქონდათ საკვალიფიკაციო მონაცემების, საორგანიზაციო დოკუმენტების, პირობების და წინასაპროექტო მოსაზრების (ხედვის) წარმოდგენა. სულ შემოსულია 11 საკონკურსო წინადადება.

  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი– ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური ყველა დაინტერესებულ პირს საშუალებას აძლევს გაეცნონ შემოსულ საკონკურსო წინადადებებს და 2015 წლის 20 აგვისტოს ჩათვლით გამოხატონ საკუთარი მოსაზრებები მითითებულ ელექტრონულ მისამართზე info@tas.ge

  მითითებულ ელექტრონულ მისამართს (info@tas.ge) შეექმნა ტექნიკური ხარვეზი ამის გამო მოსაზრებების მოწოდების ვადამ გადაიწია 2015 წლის 25 აგვისტომდე. ხოლო მათ ვინც უკვე გამოაგზავნეთ თქვენი შეხედულება საკონკურსო განაცხადების მიმართ გთხოვთ ხელახლა მოგვაწოდოთ ინფორმაცია.


  იხილეთ საკონკურსოდ წარმოდგენილი შემოთავაზებები.

  კონკურსანტების პასუხები დამაზუსტებელ კითხვებზე.
  2015-08-05
 •    ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურმა გამოაცხად კონკურს . თბილისში, ვარკეთილის მეურნეობის მიმდებარე ტერიტორიის „ჩარჩო გეგმის’’ დამუშავებაზე.

     პროექტის მიზანს წარმოადგენდა . თბილისის ვარკეთილის მეურნეობის მიმდებარე ტერიტორიის ფუნქციონირებისა და განვითარებისათვის, სქემის სახით დამუშავებული ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტის შემუშავება, რომელიც დადგენილი პროცედურისა და პირობების ფარგლებში, განაშენიანების რეგულირების გეგმისათვის განსაზღვრელი იქნება გეგმარებით მიმართულებებ და პრიორიტეტები.

     კონკურსის ამოცანას წარმოადგენდა საპროექტო ტერიტორიისათვის საუკეთესო ქალაქთმშენებლობითი გადაწყვეტის შემუშავება.

     კონკურსში მონაწილეობის მიღების უფლება ჰქონდა ნებისმიერ ფიზიკურ ან/და იურიდიულ პირს.

     გამარჯვებულ ღია კონკურის წესით გამოავლ საკონკურსო კომისიამ და გამარჯვებულიჩარჩო გეგმისატორს გადაეცა 15 000 (თხუთმეტი ათასი) ლარ.

     გამარჯვებული ‘’ჩარჩო გეგმა’’ დაკორექტირდა არქიტექტურის სამსახურის მიერ, რომელიც შეგიძლიათ იხილოთ მიმაგრებულ ბმულში. 

  2015-08-03
 • ​   2015 წლის 01 აგვისტოს, 15:00 საათზე შეწყდა საკონკურსო წინადადებების მიღება დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლებაზე გამოცხადებულ კონკურსთან დაკავშირებით. პირველ ეტაპზე, კონკურსანტებს დავალებული ქონდათ საკვალიფიკაციო მონაცემების, საორგანიზაციო დოკუმენტების, პირობების და წინასაპროექტო მოსაზრების (ხედვის) წარმოდგენა. სულ შემოსულია 11 საკონკურსო წინადადება. წარმოდგენილი მასალების ელექტრონული ვერსია გამოქვეყნდება სამსახურის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე (www.tas.ge) და ყველა დაინტერესებულ პირს მიეცემა მისი გაცნობის შესაძლებლობა.
     საუკეთესო საკონკურსო წინადადების გამოსავლენად, მიმდინარე წლის პირველი აგვისტოდან 31 აგვისტოს ჩათვლით, იმუშავებს საკონკურსო კომისია, რომელსაც ხელმძღვანელობს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი და მის შემადგენლობაში შედიან ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს, საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის, საქართველოს არქიტექტორთა ასოციაციის, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და დამოუკიდებელი ექსპერტები.
     საკონკურსო კომისია გამოავლენს სამ გამარჯვებულს, რომელთაც გადაეცემათ ფულადი ჯილდოები (50 ათასი, 30 ათასი და 20 ათასი ლარის ოდენობით). პირველ ადგილზე გასულ გამარჯვებულ კონკურსანტთან გაფორმდება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება, მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლების სამუშაოების შესრულებაზე, რომლის მაქსიმალური ვადა არ აღემატება 18 თვეს.
  2015-08-03
 • ექსკლუზიური მომსახურება და ერთიანი ფანჯრის პრინციპი 

  არქიტექტურის სამსახურს ემატება ორი ახალი მომსახურება სახელწოდებით. ‘’ექსკლუზიური მომსახურება’’ და ‘’ერთი ფანჯრის პრინციპი’’, პირველი გულისხმობს კონსულტაციას სპეციალისტთან. განმცხადებლის მიერ, წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესწავლის შედეგად დაინტერესებულ პირს სპეციალისტი აწვდის რეკომენდაციას დამატებით წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ან/და ინფორმაციის თაობაზე. დაინტერესებული პირის მიერ მიწოდებული დოკუმენტაციის  საფუძველზე, საჭიროების შემთხვევაში სპეციალისტი მისი კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოფს წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შევსებას ტექნიკური ან/და სამართლებრივი კუთხით. 

   ექსკლუზიური მომსახურებით სარგებლობის სურვილის შემთხვევაში, სპეციალისტი გაეცნობა დაინტერესებული პირის მიერ სამსახურში წარმოდგენილ დოკუმენტაციას და 2 დღის განმავლობაში აცნობებს მას გადაწყვეტილებას ექსკლუზიური მომსახურებით სარგებლობის შესაძლებლობის შესახებ. უარყოფითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში, დაინტერესებული პირის მოთხოვნის საფუძველზე იწყება ადმინისტრაციული წარმოება III და IV კლასს დაქვემდებარებული შენობა–ნაგებობების არქიტექტურული პროექტის შეთანხმებისას და მშენებლობის ნებართვის გაცემის თაობაზე კანონმდებლობით დადგენილი წესით და ვადებით. დადებითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში, დაინტერესებული პირი იხდის ექსკლუზიური მომსახურების გაწევისთვის ამ წესით დაწესებულ საფასურს და სპეციალისტთან შეხვედრის მიზნით ირჩევს ვიზიტის სასურველ დღეს და დროს. ვიზიტი შესაძლებელია დანიშნულ იქნას ექსკლუზიური მომსახურების გაწევის საფასურის გადახდიდან მხოლოდ 3 დღის შემდეგ.    

   სამსახური უარს აცხადებს ექსკლუზიური მომსახურების გაწევაზე თუ საქმის სირთულიდან და მოცულობიდან გამომდინარე შეუძლებელია აღნიშნული მომსახურების გაწევა. 
   ექსკლუზიური მომსახურების ფარგლებში დაინტერესებული პირი უფლებამოსილია ისარგებლოს არა უმეტეს 3 ვიზიტით, ამ წესით დადგენილი ექსკლუზიური მომსახურების გაწევისთვის დაწესებული საფასურის გადახდიდან 1 წლის განმავლობაში. თითოეული ვიზიტის ხანგრძლივობა შეადგენს 3 საათს. 

   დაინტერესებული პირის მიერ, სრულყოფილი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში, განაცხადი დარეგისტრირდება, რომლის შემდგომ იწყება ადმინისტრაციული წარმოება შესაბამისი აქტის გამოცემის მიზნით.

   იმ შემთხვევაში, თუ სამი ვიზიტის ფარგლებში დაინტერესებული პირი არ წარმოადგენს აუცილებელ, კანონმდებლობით გათვალისწინებულ რაიმე დოკუმენტს ან ინფორმაციას, ექსკლუზიური მომსახურება შეწყდება.
   ექსკლუზიური მომსახურების გაწევის საფასური შეადგენს 3000  ლარს.
   ექსკლუზიური მომსახურება ამ წესის მიზნებისთვის გულისხმობს სამსახურის ქმედებას ამ წესითა და კანონმდებლობით მინიჭებული კომპეტენციის ფარგლებში, მიუხედავად III და IV კლასს დაქვემდებარებული შენობა–ნაგებობების არქიტექტურული პროექტის შეთანხმების ან/და მშენებლობის ნებართვის გაცემის თაობაზე სამსახურის საბოლოო გადაწყვეტილებისა.“ 
   ექსკლუზიური მომსახურება მიზნად ისახავს „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის #57–ე დადგენილებით განსაზღვრულ III და IV კლასს დაქვემდებარებული შენობა–ნაგებობების არქიტექტრული პროექტის შეთანხმებისას და მშენებლობის ნებართვის გაცემისას ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურთან ურთიერთობის ხელშეწყობას და გულისხმობს კონსულტაციის მიღების შესაძლებლობას შესათანხმებლად წარმოდგენილ დოკუმენტაციაში გამოვლენილ ხარვეზებთან და მათი აღმოფხვრის გზებთან დაკავშირებით, ასევე, კომპეტენციის ფარგლებში, წარმოდგენილი ინფომაციის/დოკუმენტაციის საფუძველზე, განმცხადებლისთვის დახმარების გაწევას არსებული ხარვეზების გასწორების მიზნით. 

   მეორე ეს არის ‘’ერთი ფანჯრის პრინციპი’’ რომელიც, არქიტექტურის სამსახურში შემოსულ განაცხადებზე საქმისწარმოების პროცესის გამარტივების მიზნით  არქიტექტურის სამსახურის ინიციატივით და მერიის სხვა საქალაქო სამსახურების ჩართულობით შემუშავდა, იმისათვის რომ შიდა კომუნიკაცია კიდევ უფრო გამარტივდეს. 

   არქიტექტურის სამსახურში გაკეთებულ განაცხადებზე საქმისწარმოების პროცესში ხშირად საჭიროა მერიის სხვა სტრუქტურული ერთეულებიდან სხვადასხვა ინფორმაციის მოწოდება. მერიის სტრუქტურულ ერთეულებს შორის ინფორმაციის გაცვლა დაეხმარება მოქალაქეს, დაუზოგავს დროს და ერთი ფანჯრის პრინციპით მიიღებს  საბოლოო გადაწყვეტილებას არქიტექტურის სამსახურს სჭირდება ინფორმაცია მერიის შემდეგი სტრუქტურული ერთეულებიდან:

  1. ქონების მართვის სააგენტო

  2. ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახური

  3. ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური

  4. კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური

  5. ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური

  6. კულტურის საქალაქო სამსახური

   სამსახურმა როგორც უკვე აღინიშნა შეიმუშავა  ელექტრონული საქმისწარმოების ფორმა, რომლის საშუალებითაც  მოხდება  სხვადასხვა საქალაქო სამსახურებთან განაცხადის გადაგზავნა და მათზე სწრაფი რეაგირება. ზემოაღნიშნული ინიციატივა უზრუნველყოფს მოქალაქეთათვის საქმისწარმოების პროცესის დაჩქარებას და  სამსახურის მუშაობის ეფექტიანობის გაზრდას, მოქალაქეების მხრიდან ზოგადად მერიის და უშუალოდ არქიტექტურის სამსახურის მიმართ ლოიალურობის გაზრდას. 

   ამგვარი შიდა სისტემური ერთიანობის უზრუნველყოფა ყოველთვის გამართლებულია და საქმის ეფექტურ წარმართვას მხოლოდ ხელს უწყობს. ამ ინიციატივით იგებს როგორც სახელმწიფო უწყება ისე კმაყოფილია მოქალაქე.
  2015-07-27