07:19:10 შაბათი, 18 აპრილი 2015
architect.tbilisi.gov.ge
ტექნიკური პრობლემების ცხელი ხაზი 2378346 (დარეკეთ სამუშაო დღეს 10:00 დან 19:00 საათამდე)
 • საკონკურსო კომისიის მიერთბილისის რეხის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიისათვის, გამოვლენილი იქნა გამარჯვებული „ჩარჩო გეგმა“. 

  საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით, გამარჯვებულად დასახელდა გიორგი ქაჩლიშვილის მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება.


  ბმულში იხილეთ საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი
  2015-03-30
 • მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად, სამტრედე/სამერცხლე წარმოადგენს ქანობიან სახურავზე (ზედაპირზე) მოწყობილ სარკმელს.

  ფოტომონტაჟზე და არსებული სიტუაციის ამსახველ ფოტოზე წარმოდგენილი მაგალითები არ წარმოადგენს სამტრედეს/სამერცხლეს.
  2015-03-27
 • ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური აცხადებს კონკურსს „ჩარჩო გეგმაზე“ ქ. თბილისში, ვარკეთილის მეურნეობის მიმდებარე ტერიტორიისათვის.

  პროექტის მიზანს წარმოადგენს ქ. თბილისის ვარკეთილის მეურნეობის მიმდებარე ტერიტორიის ფუნქციონირებისა და განვითარებისათვის, სქემის სახით დამუშავებული ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტის შემუშავება, რომელიც დადგენილი პროცედურისა და პირობების ფარგლებში, განაშენიანების რეგულირების გეგმისათვის განსაზღვრავს გეგმარებით მიმართულებებსა და პრიორიტეტებს.

  კონკურსის ამოცანაა საპროექტო ტერიტორიისათვის საუკეთესო ქალაქთმშენებლობითი გადაწყვეტის შემუშავება.

  კონკურსში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვს ნებისმიერ ფიზიკურ ან/და იურიდიულ პირს.
  გამარჯვებულს ღია კონკურის წესით გამოავლენს საკონკურსო კომისია.
  გამარჯვებული „ჩარჩო გეგმის“ შესყიდვის ფასი შეადგენს 15 000 (თხუთმეტი ათასი) ლარს.

  საკონკურსო წინადადებების მიღება იწყება საკონკურსო განცხადების სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ოფიციალურ ვებ–გვერდზე გამოქვეყნებიდან და გრძელდება ერთი თვე.
  საკონკურსო განაცხადი განთავსებულია სახელმწიფო შესყიდვის სააგენტოს ვებ-ვერდზე www.procurement.gov.ge.
  „ჩარჩო გეგმის“ დამუშავებისათვის, საჭირო დოკუმენტაცია შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის ვებ-გვერდიდან www.tas.ge.


  დამატებითი ინფორმაცია

  ქ. თბილისში, ვარკეთილის მეურნეობის მიმდებარე ტერიტორიაზე, „ჩარჩო გეგმის“ შესარჩევად გამოცხადებულ კონკურსზე საკონკურსო წინადადებების მიღების ვადა გაგრძელდა და განისაზღვრა 2015 წლის 11 მაისის ჩათვლით.


  2015-03-18
 • ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ – ქალაქ თბილისის არქიტექტურის სამსახური და შპს “აპოლო გ.ს.” აცხადებენ ერთობლივ საჯარო კონკურსს ქ. თბილისში, მირზა შაფის ქუჩის განვითარების ესკიზურ პროექტზე. კონკურსის მხარდამჭერები არიან საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო და ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო.

  კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს
  ნებისმიერ არქიტექტორს, ფიზიკურ ან/და იურიდიულ პირს. კონკურსი ღიაა, როგორც საქართველოს, ისე სხვა ქვეყნის მოქალაქეებისა და ორგანიზაციებისათვის, ასევე მოქალაქეობის არქმონე პირებისათვის.

  კონკურსის მიზანია ქ. თბილისში, მირზა შაფის ქუჩის, კერძოდ, შპს „აპოლო გ.ს.“–ს საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.18.04.018.067) განვითარების ქალაქგეგმარებითი, სივრცითი და მოცულობითი საუკეთესო გადაწყვეტის გამოვლენა, მის მიმდებარე ტერიტორიასთან მიმართებაში.

  საპროექტო ტერიტორიას წარმოადგენს ქ. თბილისის მირზა შაფის ქუჩა, შპს „აპოლო გ.ს.“–ს საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთი (საკადასტრო კოდი: 01.18.04.018.067), მის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული განაშენიანებისა და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის გათავლისწინებით.

  კონკურსთან დაკავშირებით გაიმართება შემოსული ესკიზური პროექტების საჯარო გამოფენა, რომლითაც საზოგადოებას საშუალება მიეცემა გაეცნოს წარმოდგენილ ნამუშევრებს და გააკეთოს არჩევანი მისი შეხედულებისამებრ, საკონკურსო კომისიის მიერ მისი მხედველობაში მიღების მიზნით.

  გამარჯვებულებს ღია კონკურსის ფორმით, ანონიმურობის პრინციპის დაცვით,
  გამოავლენს საკონკურსო კომისია.

  საკონკურსო წინადადებების საჯაროდ გამოფენა და მათი საკონკურსო კომისიის სხდომებზე განხილვა იწარმოებს ანონიმურობის პრინციპის დაცვით. კონკურსში მონაწილე ესკიზური პროექტების ავტორების ვინაობა ცნობილი გახდება გამარჯვებულების გამოვლენის შემდეგ.

  საკონკურსო
  კომისია უფლებამოსილია გამოავლ3 (სამი) საუკეთესო ესკიზური პროექტი. შერჩეულ პროექტებს I, II და III ადგილებს მიანიჭებს შპს „აპოლო გ.ს.”, თავისი შეხედულებისამებრ. გამარჯვებული ესკიზური პროექტების შემსრულებლებისათვის დაპირებული ჯილდო შეადგენს:

  • I ადგილი – 20 000 (ოცი ათასი) აშშ დოლარი;
  • II ადგილი – 7 000 (შვიდი ათასი) აშშ დოლარი;
  • III ადგილი – 3 000 (სამი ათასი) აშშ დოლარი;

  ესკიზური პროექტების მიღება წარმოებს კონკურსის გამოცხადებიდან 60 კალენდარული დღის განმავლობაში.

  გისურვებთ წარმატებებს!


  კონკურსთან დაკავშირებით კითხვების არსებობის შემთხვევაში შეგიძლიათ მიმართოთ საკონკურსო კომისიის აპარატს შემდეგი ელექტრონული ფოსტის საშუალებით  – info@tas.ge  საკონკურსო მასალები იხილეთ ბანერის ქვემოთ მიბმულ ფაილებში

  კითხვათქვენს საიტზე  ატვირთულ ტოპოზე, საპროექტო ტერიტორიის შიგნით ჩანს კიდევ    რამოდენიმე ცალკეული ნაკვეთი, შესაძლოა თუ არა , რომ ეს ნაკვეთები იქნას ათვისებული პროექტირებისას?

  პასუხი: ტოპოზე მოცემულია საპროექტო მიწის ნაკვეთი, რომლის საერთო ფართი შეადგენს 9200კვ.. ამ ტერიტორიის  ფარგლებში ყველა მიწის ნაკვეთი საპროექტოა. საკადასტრო გეგმა შეგიძლიათ გადმოწეროთ www.naprweb.reestri.gov.ge  – დან, ხოლო საკადასტრო კოდი მითითებულია საკონკურსო პირობებში.


  კითხვასაპროექტო ტერიტორიის ჩრდილოეთით , ქალაქის მხარეს, განლაგებულია მირზა შაფის ქუჩა, რომელიც მიემართება ბოტანიკური ბაღისაკენ. ამ გზასთან დაკავშირებით გვაინტერესებს შემდეგი: არის თუ არა ეს გზა მხოლოდ საპროექტო ტერიტორიისათვის განკუთვნილი? შესაძლოა თუ არა, რომ ქუჩა გადავაქციოთ ჩიხად? შესაძლოა თუ არა, რომ ქუჩა ავითვისოთ საპროექტო ტერიტორიის მსგავსად, ანუ მოხდეს მისი განაშენიანება, ხოლო გზას მოვუძებნოთ ალტერნატიული მდებარეობა (ქუჩა მდებარეობს ყველაზე კარგი ხედების მიმართულებით და დასანანია მისი არ გამოყენება)?  

  პასუხი: იმ შემთხვევაში, თუ იქნება წარმოდგენილი ალტერნატიული გზა და არ იქნება წყვეტა გრიშაშვილის ქუჩასა და ბოტანიკურ ბაღს შორის, შესაძლებელი იქნება ასეთი სახის ესკიზური პროექტის განხილვა.


  კითხვატერიტორია მისი რთული რელიეფის გამო პრაქტიკულად დაყოფილია ორ სიბრტყედ, რამდენად აუცილებელია ზედა სიბრტყეზე სამანქანე გზის მიყვანა მისი განაშენიანების შემთხვევაში?

  პასუხი: იმ შემთხვევაში, თუ მოხდება ზედა სიბრტყის განაშენიანება, საჭიროა გაითვალისწინოთ სამშენებლო ნორმები და განაშენიანების რეგულირების გეგმის ფარგლებში ყველა ობიექტი, თავისი გამიჯნული მიწის ნაკვეთებით, სამანქანო გზითა და სერვიტუტით. ზედა სიბრტყეზე სამანქანო გზის მიყვანა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა ესკიზურ პროექტს წარმოადგენს კონკურსანტი.

   

  კითხვა: რამდენად არის შესაძლებელი პროექტირებისას გავითვალისწინოთ რელიეფის მოჭრა? აქ არ იგულისხმება მიწის ქვეშ ჩასვლა, საუბარია არსებული კლდისკედლისკიდევ მეტად მოხსნაზე.

  პასუხი: რელიეფის მოჭრას რაც შეეხება, თქვენ შეგიძლიათ წარმოადგინოთ თქვენს მიერ დამუშავებული ვარიანტი, სადაც დასაბუთებულად გექნებათ წარმოდგენილი არსებული კლდის მოჭრის აუცილებლობა, მხოლოდ საპროექტო მიწის ნაკვეთის წითელ ხაზებში.  კითხვა: კონკურსი არის ანონიმური და აქედან გამომდინარე გვაინტერესებს, რამდენად არის შესაძლებელი წარმოვადგინოთ დამატებითი საპრეზენტაციო მასალები, მაგალითად მაკეტი, ბროშურა და სხვა. თუკი შესაძლებელია, იქნებ მიგვითითოთ როგორ და რა მომენტისათვის (გამოფენაზე წარსადგენად)?

  პასუხი: თქვენ შეგიძლიათ მერიის კანცელარიაში ჩააბაროთ დამატებითი დოკუმენტაცია, მაგალითად მაკეტი, ბროშურა ან სხვ. რაც მიებმევა თქვენს მიერ წარმოდგენილ ესკიზურ პროექტს, თუმცა ზემოთაღნიშნული მასალის ჩაბარების შემთხვევაში, მის დაზიანებაზე სამსახური იხსნის პასუხისმგებლობას.

  Competition on outline design for the development of  Mirza shapi Street

  Tbilisi Municipality LEPL “Architecture Service of Tbilisi” and “APOLO G.S.” Ltd hereby announce public competition for selection of outline design for the development of Mirza Shafi Street in Tbilisi. The present competition is supported by the Ministry of Culture and Monuments Protection of Georgia and  Tbilisi Municipality Assembly.

  The present Competition is open for architects, citizens of Georgia and other countries, as well for the persons with no citizenship.

  The purpose of the competition is to select the best urban planning, spatial and volumetric competition concept for the development of a land plot owned by Apollo GS, Ltd (land plot ID No. 01.18.04.018.067) with consideration of the developments of the adjacent territory.

  Project territory consists of a land plot owned by Apollo GS, Ltd (land plot ID No. 01.18.04.018.067) with consideration of the development of the adjacent territory and transport infrastructure.

  In relation to the competition, public exhibition of submitted outline designs will be held, and public will have opportunity to view presented works and make choice at its own consideration.

  Successful candidates shall be selected by the competition commission in open competition form, following principle of anonymity.

  Public exhibition of competition proposals and review at the meeting of competition commission is a subject to anonymity.

  Authors of competition outline designs shall become publicly known after selection of successful candidates.

  Competition commission is entitled to select out 3 (three) best outline designs. “Apollo G.S.” Ltd shall assign I, II and III places at its own discretion. Awards for successful outline design are:  

  • I place – USD 20 000 (twenty thousand);
  • II place – USD 7 000 (seven thousand);
  • III place – USD 3 000 (three thousand);

  Proposals for the competition may be submitted within 60 calendar days from the date of publication of the competition.

  Good Luck!  For additional information contact  competition committee administration  at  info@tas.ge  See attached documentation link below.


  Quastion: There are several construction lots that appear inside the development area on a topographic document that you have attached on your site, is it possible to utilize those lots during the project development stage?

  Answer: The topographic document shows the development construction lot with an overall area of 9200 sq. meters. All construction lots located inside of it are intended for development use. You may download the cadastral plan from www.naprweb.reestri.gov.ge as for the cadastral code, it is written in the competition conditions.

   

  Quastion: The Mirza Shaphi street, that leads towards the botanical garden is located in the northern part of the development area, by the city side. Is this street intended only for the development area use? Is it possible to turn this street into a lane? Is it possible to utilize the street in development, as in for building purposes, while the road be moved to a different location? (since very good views are opened from the street and it would be unwise to not utilize them for the project.)

  Answer: If the presented alternative road will not create a gap between the Grishashvili street and the botanical garden, it will be possible to consider reviewing such project outline.

   

  Quastion: Due to its complex landscape, the area is practically divided into two levels, how big is the necessity to supply the top level with a road in case of its construction development?

  Answer: In case of construction development of the top level, construction norms should be taken into consideration as well as all the objects inside the construction development plan, with their individual construction lots, roads and easements.  As for supplying the top level with a road, that depends on the project outline, that will be presented by the contestant.

   

  Quastion:  How high is the possibility of modifying (cutting down) the landscape during the project development? This does not include going underground, it’s about cutting off more of the existing rock.

  Answer: Concerning landscape modification (cutting  down), you may present your project outline with a documented justification of landscape modification necessity, only within the development area borders.

   

  Quastion:  Since the competition is anonymous, we would like to know, how high is the possibility of us supplying additional presentation materials like brochures, model ect. and if it is possible could you please refer to us how and when it could be done (for presenting it at the exhibition)?  

  Answer: You may supply the additional presentation materials like models, brochures ect. to the Tbilisi City Hall registry and they will be added to the project outline presented by you, though in that case the Tbilisi City Hall registry does not take responsibility in case of these materials being damaged.
  2015-03-02
 • თბილისი საერთაშორისო პროექტ “Morgenstadt City Challenge”-ში ჩაერთვება. “მომავლის ქალაქი” - ასე ეწოდება პროექტს, რომელიც ქალაქებს შორის მასშტაბურ კონკურსს გულისხმობს. პროექტს გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა უკვე რამდენიმე წელია ახორციელებს. ქალაქებს, რომლებიც ურბანული გამოწვევებისათვის მზადყოფნას გამოთქვამენ, კონკურსში მონაწილეობის საშუალება ეძლევათ. 
  აღნიშნულ კონკურსში თბილისის არქიტექტურის სამსახურმა მონაწილეობა 2014 წელს მიიღო. მიუხედავად იმისა, რომ თბილისს წილად მესამე ადგილი ხვდა, ქალაქისადმი დიდი ინტერესის გამო ჟიურიმ მიიღო გადაწყვეტილება, თბილისი „მომავლის ქალაქების“ ქსელში ჩაერთო. ჟიურის გადაწყვეტილებას მხარი დაუჭირეს გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების სამინისტრომ (BMZ) და გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა (KFW), რომლებმაც პროექტის დაფინანსების გადაწყვეტილება მიიღეს.
  ამ ეტაპზე თბილისსა და გერმანულ მხარეს შორის საბოლოო საკითხების შეთანხმება მიმდინარეობს, ხოლო პროექტი სტარტს გაზაფხულიდან აიღებს. თბილისის ახალი ურბანული განვითარების სტრატეგიულ გეგმაზე მუშაობა ერთი წლის განმავლობაში გაგრძელდება, რის შემდეგაც თბილისი პირველი „მომავლის ქალაქი“ იქნება რეგიონში.
  2015-03-02

 • ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური აცხადებს კონკურსსჩარჩო გეგმაზე. თბილისში, რეხის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიისათვის.

  პროექტის მიზანს წარმოადგენს . თბილისის რეხის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიის ფუნქციონირებისა და განვითარებისათვის, სქემის სახით დამუშავებული ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტის შემუშავება, რომელიც დადგენილი პროცედურისა და პირობების ფარგლებში, განაშენიანების რეგულირების გეგმისათვის განსაზღვრავს გეგმარებით მიმართულებებსა და პრიორიტეტებს.

  კონკურსის ამოცანაა საპროექტო ტერიტორიისათვის საუკეთესო ქალაქთმშენებლობითი გადაწყვეტის შემუშავება და შერჩევა.

  კონკურსში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვს ნებისმიერ ფიზიკურ  ან/და იურიდიულ პირს.

  გამარჯვებულს ღია კონკურის წესით გამოავლენს საკონკურსო კომისია.

  გამარჯვებულიჩარჩო გეგმისშესყიდვის ფასი შეადგენს 7 000 (შვიდი ათასი) ლარს.

  საკონკურსო წინადადებების მიღება იწყება საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებიდან და გრძელდება ერთი თვე.

  საკონკურსო განაცხადი განთავსებულია სახელმწიფო შესყიდვის სააგენტოს ვებ-გვერდზე www.procurement.gov.ge 

  ჩარჩო გეგმისდამუშავებისათვის, საჭირო დოკუმენტაცია შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის ვებ-გვერდიდან www.tas.ge  
  2015-02-10
 • მიმდინარე წლის 16 თებერვლიდან, მიწის ნაკვეთების სამშენებლოდ გამოყენების პროცესში მოქალაქეების მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით, სამსახური მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დოკუმენტის ახალ, გაუმჯობესებულ ფორმაზე გადადის, რაც გააიოლებს ხსენებულ პროცესში მონაწილე პირთათვის ინფორმაციის სწორად და სრულად მიღებას.

  დოკუმენტი დაიხვეწა როგორც შინაარსობრივად, ასევე გარეგნულად (აღქმადობის მხრივ):

  1.      ერთმანეთისგან გაიმიჯნა აქტის (რომლითაც პირობები მტკიცდება) და პირობების შინაარსობრივი შემადგენლობა;

  2.      აქტის ნაწილში გაუმჯობესდა რეკვიზიტების და განაცხადის შესახებ ინფორმაცია;

  3.      პირობების ნაწილი, დაიყო თავებად და ნაწილებად, რომლებშიც მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისობით, დაჯგუფდა ინფორმაცია მნიშვნელობის და მიხედვით.

  მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების ახალ ფორმაში გამოიყო ოთხი თავი:

  I თავი ასახავს საფუძველმდებარე ინფორმაციას - საყრდენი მონაცემები მიწის ნაკვეთის შესახებ რომლის, ან რომელზე მდგომი შენობა-ნაგებობის განვითარებაც არის დაგეგმილი;

  II თავში მოცემულია ძირითადი მოთხოვნები (პირობები) - კანონმდებლობით უშუალოდ გათვალისწინებული ვალდებულებები, მიწის ნაკვეთის (და შენობა-ნაგებობის) სამშენებლო განვითარებაზე;

  III თავში მოცემულია დამატებითი ან/და სპეციალური მოთხოვნები, რომელიც გათვალისწინებულია „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის N57 დადგენილებით, ქ. თბილისის საკრებულოს 2009 წლის 27 მარტის N4-13 გადაწყვეტილებით დამტკიცებული „ქ. თბილისის ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების  წესებით“ და სხვა მოქმედი ტექნიკური რეგლამენტებითა და ნორმატივებით;

  IV თავი შეიცავს ზოგად ინფორმაციას - მითითებებს / სტანდარტებს / რეკომენდაციებს, მშენებლობის ნებართვის II და III სტადიებთან დაკავშირებით.

  თითოეულ თავში მოცემული იქნება შესაბამისი ნაწილები, ინფორმაციის დაჯგუფების მიზნით და თითოეულ ნაწილს ექნება შესაბამისი შენიშვნა/მითითება, ინფორმაციის მნიშვნელობიდან გამომდინარე.

  დოკუმენტის ახალი ფორმის ამოქმედებასთან ერთად, ცვლილება შედის განცხადებას თანდართული სავალდებულო დოკუმენტების ნუსხაშიც. კერძოდ, ცალკეული გამონაკლისი შემთხვევების გარდა, სავალდებულო ხდება ტოპოგრაფიული გეგმის და საინფორმაციო დაფის განთავსების დამადასტურებელი სურათის წარმოდგენა.

  აღნიშნული ცვლილების მიზანი არის მიწის ნაკვეთების სამშენებლოდ გამოყენების პროცესში დაინტერესებულ და მესამე პირთა უფლებების მაქსიმალური დაცვა და სამშენებლო საქმიანობაში რისკების შემცირება. კერძოდ, გამოყენების პირობების სრულად განსაზღვრა და საჯაროობის უზრუნველყოფის კონტროლის ამაღლება, რაც ნებართვის გაცემის პირველივე სტადიაზე გამოვლენს ყველა შესაძლო შემაფერხებელ, თუ სამშენებლო განვითრების შემზღუდავ გარემოებას.

  რაც შეეხება მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების შესახებ ზოგად ინფორმაციას, მოქალაქეებს კვლავაც შეეძლებათ მიიღონ აღნიშნული ქალაქგეგმარებითი დასკვნის მეშვეობით (ნომენკლატურა: ქალაქგეგმარება > ქალაქგეგმარებითი დასკვნა).

  2015-02-03
 • ​​   

     ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ – ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის
  არქიტექტურის სამსახურის უფროსის დროებით მოვალეობის შემსრულებლის 2015 წლის 28 იანვრის #56 ბრძანებით შტატით გათვალისწინებული ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადდა კონკურსი. კონკურსის პროგრამა, ეტაპები, პირობები, შეფასების ფორმები და ჩატარების გრაფიკი შეგიძლიათ იხილოთ ბმულის სახით. 
     ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად განაცხადების წარმოდგენა ხდება მხოლოდ ვებ–გვერდის www.hr.gov.ge – ის მეშვეობით.

  2015-01-29


 • ჭავჭავაძის 68-ში სასტუმრო "ბუდაპეშტის"  მშენებლობისასთან დაკავშირებული ფაქტობრივი გარემოებების არასწორი ინტერპრეტაციის არაერთი მცდელობის გამო და საკითხისადმი საზოგადოების მაღალი ინტერესიდან გამომდინარე, ქალაქ თბილისის მერია საჭიროდ მიიჩნევს საკუთარი პოზიციისა და საკითხთან დაკავშირებული გარემოებების კიდევ ერთხელ დაფიქსირებას.

  იმ ფაქტმა, რომ ჭავჭავაძის 68-ში მდებარე სასტუმრო "ბუდაპეშტის" ტერიტორია ექცევა ვაკის პარკის არსებულ საზღვრებს გარეთ, თბილისის წინა ხელისუფლებას შესაძლებლობა მისცა გაეცა სასტუმროს მშენებლობის ნებართვა. ამისთვის თბილისის ყოფილი მერის 2013 წლის 24 ივლისის #1592 განკარგულებით გახორციელდა სპეციალური ზონალური შეთანხმება და განისაზღვრა მიწის ნაკვეთის განაშენიანების (განაშენიანების ინტენსივობის) კოეფიციენტები. 2013 წლის 20 სექტემბერს კი აღნიშნულის საფუძველზე გაიცა მშენებლობის ნებართვა.
  დღეის მდგომარეობით, აღნიშნული მშენებლობის დასაშვებობის საკითხს განიხილავს თბილისის მერიის ფარგლებში შექმნილი, პრობლემური მშენებლობების შემსწავლელი შესაბამისი კომისია, რომლის შემადგენლობაშიც შედიან ქ. თბილისის მერიის, საკრებულოს, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს წარმომადგენლები, სპეციალისტები, ექსპერტები და არასამთავრობო ორგანიზაციათა მოწვეული წარმომადგენლები.
  კომისიამ 2014 წლის 02 დეკემბერს ერთხელ უკვე იმსჯელა არა მხოლოდ აღნიშნულ მშენებლობაზე, არამედ ვაკის პარკის დღევანდელი საზღვრების გაფართოვების საკითხზეც და ამ ეტაპზე მიიღო გადაწყვეტილება (იხილეთ დანართი).

  1.  აღნიშნული მიწის ნაკვეთი მდებარეობს გამწვანებული ზონის სიღრმეში და სასტუმრომდე მისასვლელი გზა არასაკმარისი იქნება ტრანსპორტის ორმხრივი მოძრაობისათვის. ამასთანავე, დაუშვებელი და გამორიცხულია აღნიშნულ ტერიტორიაზე გზის გასაფართოვებლად ხის ჭრის ნებართვის გაცემა. 

  2. ვინაიდან საქმეს განიხილავს სასამართლო, კომისია საკითხის არსებით განხილვას ვერ დაიწყებს, ვიდრე სასამართლო არ მიიღებს გადაწყვეტილებას. 

  3. მიწის ნაკვეთის ჩანაცვლების საკითხზე კომპანიის წარმომადგენლებს დაფიქრებისათვის მიეცეთ გარკვეული დრო და შესაძლებელობა შეარჩიონ ალტერნატიული ტერიტორია. 

  4. კომისია აუცილებლად მიიჩნევს ვაკის პარკისა და მისი მიმდებარე გამწვანებული ტერიტორიის დაცვას შემდგომი მშენებლობებისგან.  ის გარემოება, რომ აღნიშნულ ტერიტორიას მინიჭებული აქვს სარეკრეაციო ზონის სტატუსი არ აღმოჩნდა საკმარისი გამწვანებული ზონის ეფექტური დაცვისთვის. ამიტომ, კომისიამ მოიწონა ვაკის პარკის დღეის მდგომარეობით არსებული საზღვრების (რომელიც მხოლოდ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე მცირე მონაკვეთს მოიცავს) გაფართოების საკითხი.“

  გარდა ამისა, თბილისის მერიის ზედამხედველობის სამსახურმა გამოავლინა შეთანხმებული არქიტექტურული პროექტის დარღვევა. კერძოდ, ამოღებული ქვაბული ერთერთი ფასადის მხარეს გაცდენილია საკადასტრო წითელ ხაზებს, რის საფუძველზეც ზედამხედველობის სამსახურმა დააჯარიმა მშენებლობის დამკვეთი (მშენებლობის დამკვეთიად ჯერ კიდევ ფიქსირდება შპს „გრაალი“, მესაკუთრედ ფიქსირდება შპს „ტიფლის კოსტავა“). მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ვიდრე არ მოხდება ხარვეზის გამოსწორება სამშენებლო სამუშაოები ვერ გაგრძელება.
  ამრიგად, მოვუწოდებთ ყველას, განსაკუთრებით კი მედია საშუალებებს და მშენებლობით დაინტერესებულ მხარეს, ნუ შეიყვანენ  საზოგადოებას შეცდომაში. მედია საშუალებებს ასევე მოვუწოდებთ არ გაავრცელონ გადაუმოწმებელი ინფორმაცია, გაითვალისწინონ საკითხის სენსიტიურობა და თემის გაშუქებისას ნუ იქნებიან მიკერძოებული ამა თუ იმ ინტერესის სასარგებლოდ, რაც, სამწუხაროდ,  ბოლო დღეებში გამოიკვეთა ზოგიერთი მედიასაშუალების მხრიდან.

  2015-01-27
 • დასრულდა საკონკურსო წინადადებების მოწოდების ვადა, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ  არქიტექტურის სამსახურის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში  – პუშკინის ქუჩაზე  ორმხრივი სატრანსპორტო მოძრაობის აღდგენის კონცეფციის შექმნასთან დაკავშირებით.

  სხვადასხვა საჯარო თუ იურიდიული პირების მიერ წარმოდგენილი იქნა 17 საკონკურსო წინადადება.  მათ შორის 11  საკონკურსო პირობების შესაბამისად სრულყოფილი საპროექტო წინადადება,  საჯარო განხილვისთვის წარდგენილია ქალაქ თბილისის საკრებულოში.

  გამარჯვებული პროექტი განხორციელდება და ამასთანავე ავტორს გადაეცემა  –7000 ლარი. მეორე საპრიზო ადგილის მფლობელი მიიღებს -  2000 ლარს, ხოლო მესამე– 1000 ლარს.

  საკონკურსო განაცხადი, თანდართული დოკუმენტაციით, განთავსდა სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე  www.procurement.gov.ge ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ვებ–გვერდზე  www.new.tbilisi.gov.ge  და საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის www.archunion.ge  ვებ-გვერდებზე.

  2014-12-12