12:27:00 პარასკევი, 22 მაისი 2015
architect.tbilisi.gov.ge
ტექნიკური პრობლემების ცხელი ხაზი 2378346 (დარეკეთ სამუშაო დღეს 09:00 დან 18:00 საათამდე)
 • ​ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ – ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურიაცხადებს კონკურსს დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლებაზე. 
  კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ყველა დაინტერესებულ ფიზიკურ და იურიდიულპირს, როგორც საქართველოს, ისე სხვა ქვეყნის მოქალაქესა და ორგანიზაციას, იურიდიულ პირთაგაერთიანებას ან საერთაშორისო ორგანიზაციას, რომელიც აკმაყოფილებს საკონკურსო პირობებითგანსაზღვრულ მოთხოვნებს. 

  კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ – ქ. თბილისისმუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურში, კანცელარიის მეშვეობით (მისამართი:საქართველო, თბილისი 0160, შარტავას 7), არაუგვიანეს 2015 წლის 1 აგვისტო, 15:00 საათითბილისის დროით, უნდა წარმოადგინოს საკონკურსო წინადადება შემდეგი შემადგენლობით:

  ა) საკვალიფიკაციო მონაცემები;

  ბ) საორგანიზაციო დოკუმენტები და პირობები;

  გ) წინასაპროექტო მოსაზრება (ხედვა);

  დ) საკონკურსო წინადადების წარმოდგენის საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი. 

  თბილისის ურბანული განვითარება უნდა დაეფუძნოს, ერთი მხრივ, საყოველთაოდ აღიარებულპრინციპებს  („მდგრადი განვითარება“, „კომპაქტური ქალაქი, ჯანმრთელი ქალაქი, მწვანე ქალაქი“)და მეორე მხრივ, საკუთარ ღირებულებებსა და ტრადიციებს. ამ მხრივ ქალაქის ტერიტორიულ-სივრცითი განვითარება ორიენტირებული უნდა იყოს მის ბუნებრივ და ისტორიულ-კულტურულ უნიკალურობაზე. 

  საკონკურსო კომისიის მუშაობის პროცესში კონკურსანტებს მიეცემათ პრეზენტაციის ჩატარებისსაშუალება. ამასთან, კონკურსანტის მიერ წარმოდგენილი მასალები, საჯარო გაცნობის მიზნით,ატვირთული იქნება სამსახურის ვებგვერდზე (www.tas.ge). 

  საკონკურსო კომისია უფლებამოსილია, წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადებების შეფასებისშედეგად გამოავლინოს 3 (სამი) გამარჯვებული. 

  წინასაპროექტო მოსაზრების (ხედვის) შესყიდვის ღირებულება საქართველოს კანონმდებლობითგათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით შეადგენს: I ადგილისათვის 50 000 ლარი, IIადგილისათვის 30 000 ლარი, III ადგილისათვის 20 000 ლარი. 

  გამარჯვებულ კონკურსანტთან, რომელსაც მიენიჭება I ადგილი, იწარმოებს სახელმწიფო შესყიდვისშესახებ ხელშეკრულების გაფორმება, დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისდამუშავების მიზნით. 

  დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამუშავების ფასი, შესრულების ვადა დახელშეკრულების სხვა პირობები განისაზღვრება კონკურსანტის მიერ წარმოდგენილი საკონკურსოწინადადების შესაბამისად. 

  გისურვებთ წარმატებებს!   

  Tbilisi Municipality City Hall LELP – Legal Entity of Public Law Architecture Service of Tbilisi Municipality announces competition for State procurement of design service comprising the revision of general plan for land use of the Capital. 

  The competition may be participated by any interested natural and legal person who is a citizen of Georgia or of any other state, and by any organisation, association of legal persons or international organisation who satisfies requirements provided for under this competitive bid. 

  Competitive bids shall be submitted to Architecture Service of Tbilisi Municipality, through Chancellery (Address: N7 Shartava str., 0160, Tbilisi, Georgia), not later than 1 of August2015, 15:00 Tbilisi time. Competitive bids shall include the following organisational documents:

  a)     Proposals for drafting a planning assignment of works related to the renewal and perfection of general plan for land use. These works shall be assigned by LELP Architecture Service of Tbilisi Municipality.

  b)     Conditions for performing works including work stages and timescales (by a time schedule).

  c)     The estimate of design service (total and by types of works) inclusive of payments including VAT provided for under the legislation of Georgia.

  d)     Document proving the payment for the submission of competitive bid. 

  The urban development of Tbilisi City shall rely on universally recognised principles ('sustainable development', 'compact, healthy and green city') on the one hand, and on its own values and traditions on the other hand. In this regard, the uniqueness of natural, historical and cultural development of the city shall be considered in its territorial spatial development.
  In the working process of the competition commission, bidders shall be given opportunity to give presentations. For the purposes of public availability, materials presented by bidders shall be published in the website of the Service (www.tas.ge). 

  The competition commission is authorised to identify 3 (three) preferred bidders on the basis of the evaluation of submitted competitive bids. 

  The cost of procurement of pre-design opinions (visions) along with taxes provided for under the legislation of Georgia equals to: I place 50 000 GEL, II place 30 000 GEL, III place 20 000 GEL. 

  A purchasing organization shall sign a State Procurement Agreement with a preferred bidder awarded I place in order he/she provides a design service that is the revision of general plan for land use. 

  The cost (the cost of agreement) of  design service comprising the revision of general plan for land use, timescales and other conditions of agreement shall be defined in accordance with the competitive bid submitted by a bidder. 

  Best regards!  2015-05-21
 • ბოლო წლების მანძილზე კანდელაკის, ბუდაპეშტის , ისაკაძის, ოდიშელიძის გაგარინისა და მგალობლიშვილის ქუჩებს შორის მოქცეული ტერიტორიაზე შეინიშნება განსაკუთრებით დიდი სამშენებლო აქტივობა. 

  კონკრეტული ტერიტორია მიწის ნაკვეთების წყობით და ქუჩათა ქსელით წარმოადგენს ერთ-ერთ მოწესრიგებულ ურბანულ ერთეულს, სადაც უმეტესად დომინირებს ინდივიდუალური განაშენიანება. 

  მოთხოვნებიდან გამომიდნარე - გაჩნდა გარკვეულ ადგილებში მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსების აშენების სურვილი. იმისთვის რომ არ მივიღოთ არაგეგმიური - ქაოსური სამშენებლო განვითარება, არქიტექტურის სამსახურმა გადაწყვიტა ჩაეტარებინა კვლევა რომელიც დაადგენდა ტერიტორიის სამშენებლო განვითარებისთვის ქალაქთმშენებლობის პარამეტრებსა და შენობა ნაგებობათა სიმაღლეებს ქუჩების შესაბამისად. 

  თანდართულ/მიმაგრებულ  ფაილში გთავაზობთ შესაბამის კვლევას.
  2015-05-13
 • ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური აცხადებს კონკურსს „ჩარჩო გეგმაზე“ ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში,  გმირ კურსანტთა, ქერჩის და თიანეთის ქუჩების მიმდებარე ტერიტორიისათვის.
   
  კონკურსის მიზანს წარმოადგენს „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმით“ განსაზღვრული ქალაქგანვითარების სტრატეგიული მიმართულებებისა და პრიორიტეტების შენარჩუნებით, ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, გმირ კურსანტთა, ქერჩის და თიანეთის ქუჩების მიმდებარე ტერიტორიის სამშენებლოდ განვითარების განაშენიანების რეგულირების გეგმის არეალების მონიშვნა და მათი პრინციპული გეგმარებითი გადაწყვეტების მომზადება.
   
  კონკურსის ამოცანაა საპროექტო ტერიტორიებისთვის განაშენიანების რეგულირების გეგმისათვის გეგმარებითი მიმართულებებისა და პრიორიტეტების განსაზღვრა.
   
  კონკურსში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვს ნებისმიერ ფიზიკურ ან/და იურიდიულ პირს. გამარჯვებულს ღია კონკურის წესით გამოავლენს საკონკურსო კომისია.
   
  გამარჯვებული „ჩარჩო გეგმის“ შესყიდვის ფასი შეადგენს 10 000 (ათი ათასი) ლარს.
   
  საკონკურსო წინადადებების მიღება იწყება საკონკურსო განცხადების სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ოფიციალურ ვებ–გვერდზე (www.procurement.gov.ge) გამოქვეყნებიდან და გრძელდება 2 (ორი) თვის განმავლობაში.
   
  საკონკურსო წინადადება ატვირთული უნდა იქნას ელექტრონულად ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის ვებ–გვერდზე (www.tas.ge).
   
  „ჩარჩო გეგმის“ დამუშავებისათვის, საჭირო დოკუმენტაცია შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ამავე ვებ-გვერდიდან.“
  2015-05-11
 • ა(ა)იპ „ქ. თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო“ (მის: ქ. თბილისი, მიცკევიჩის ქუჩა 29-29ა) აცხადებს კონკურსს ქ. თბილისის ტერიტორიაზე  განსათავსებელი 5 საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობის (ექსტერიერი, ინტერიერი, ეზოს კეთილმოწყობის დიზაინი) სამშენებლო, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის (შემდგომში მისი განხორციელების მიზნით) შესყიდვაზე.

  ქალაქისთვის კონკურსის არქიტექტურული მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ,,ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური“ გიწვევთ არქიტექტორებს და  ყველა დაინტერესებულ პირს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად. 

  დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ შემდეგ გვერდს http://contest.procurement.gov.ge/?act=1&cid=1&start=10
  2015-05-08
 • საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 აპრილის №168 დადგენილებით ცვლილება შევიდა "მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის #57-ე დადგენილებაში (სსმ, 38, 27/03/2009) და ამოღებულ იქნა 65-ე მუხლის პირველი პუნქტის „მ“ ქვეპუნქტი. აღნიშნული მუხლის პირველი პუნქტის „მ“ ქვეპუნქტი ითვალისწინებდა სახურავზე კეხის სიმაღლისა და ქანობის შეუცვლელად სამერცხლეს მოწყობას. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე არქიტექტურის სამსახურის ოფიციალური ვებ–გვერდიდან (tas.ge) , კერძოდ პირველი კლასის მცირე არქიტექტურული ობიექტების ჯგუფიდან ამოღებული იქნა შესაბამისი განაცხადის ფორმა - ნომენკლატურა.
  2015-04-27
 • საკონკურსო კომისიის მიერთბილისის რეხის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიისათვის, გამოვლენილი იქნა გამარჯვებული „ჩარჩო გეგმა“. 

  საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით, გამარჯვებულად დასახელდა გიორგი ქაჩლიშვილის მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება.


  ბმულში იხილეთ საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი
  2015-03-30
 • მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად, სამტრედე/სამერცხლე წარმოადგენს ქანობიან სახურავზე (ზედაპირზე) მოწყობილ სარკმელს.

  ფოტომონტაჟზე და არსებული სიტუაციის ამსახველ ფოტოზე წარმოდგენილი მაგალითები არ წარმოადგენს სამტრედეს/სამერცხლეს.
  2015-03-27
 • ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური აცხადებს კონკურსს „ჩარჩო გეგმაზე“ ქ. თბილისში, ვარკეთილის მეურნეობის მიმდებარე ტერიტორიისათვის.

  პროექტის მიზანს წარმოადგენს ქ. თბილისის ვარკეთილის მეურნეობის მიმდებარე ტერიტორიის ფუნქციონირებისა და განვითარებისათვის, სქემის სახით დამუშავებული ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტის შემუშავება, რომელიც დადგენილი პროცედურისა და პირობების ფარგლებში, განაშენიანების რეგულირების გეგმისათვის განსაზღვრავს გეგმარებით მიმართულებებსა და პრიორიტეტებს.

  კონკურსის ამოცანაა საპროექტო ტერიტორიისათვის საუკეთესო ქალაქთმშენებლობითი გადაწყვეტის შემუშავება.

  კონკურსში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვს ნებისმიერ ფიზიკურ ან/და იურიდიულ პირს.
  გამარჯვებულს ღია კონკურის წესით გამოავლენს საკონკურსო კომისია.
  გამარჯვებული „ჩარჩო გეგმის“ შესყიდვის ფასი შეადგენს 15 000 (თხუთმეტი ათასი) ლარს.

  საკონკურსო წინადადებების მიღება იწყება საკონკურსო განცხადების სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ოფიციალურ ვებ–გვერდზე გამოქვეყნებიდან და გრძელდება ერთი თვე.
  საკონკურსო განაცხადი განთავსებულია სახელმწიფო შესყიდვის სააგენტოს ვებ-ვერდზე www.procurement.gov.ge.
  „ჩარჩო გეგმის“ დამუშავებისათვის, საჭირო დოკუმენტაცია შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის ვებ-გვერდიდან www.tas.ge.


  დამატებითი ინფორმაცია

  ქ. თბილისში, ვარკეთილის მეურნეობის მიმდებარე ტერიტორიაზე, „ჩარჩო გეგმის“ შესარჩევად გამოცხადებულ კონკურსზე საკონკურსო წინადადებების მიღების ვადა გაგრძელდა და განისაზღვრა 2015 წლის 11 მაისის ჩათვლით.


  2015-03-18
 • ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ – ქალაქ თბილისის არქიტექტურის სამსახური და შპს “აპოლო გ.ს.” აცხადებენ ერთობლივ საჯარო კონკურსს ქ. თბილისში, მირზა შაფის ქუჩის განვითარების ესკიზურ პროექტზე. კონკურსის მხარდამჭერები არიან საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო და ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო.

  კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს
  ნებისმიერ არქიტექტორს, ფიზიკურ ან/და იურიდიულ პირს. კონკურსი ღიაა, როგორც საქართველოს, ისე სხვა ქვეყნის მოქალაქეებისა და ორგანიზაციებისათვის, ასევე მოქალაქეობის არქმონე პირებისათვის.

  კონკურსის მიზანია ქ. თბილისში, მირზა შაფის ქუჩის, კერძოდ, შპს „აპოლო გ.ს.“–ს საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.18.04.018.067) განვითარების ქალაქგეგმარებითი, სივრცითი და მოცულობითი საუკეთესო გადაწყვეტის გამოვლენა, მის მიმდებარე ტერიტორიასთან მიმართებაში.

  საპროექტო ტერიტორიას წარმოადგენს ქ. თბილისის მირზა შაფის ქუჩა, შპს „აპოლო გ.ს.“–ს საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთი (საკადასტრო კოდი: 01.18.04.018.067), მის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული განაშენიანებისა და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის გათავლისწინებით.

  კონკურსთან დაკავშირებით გაიმართება შემოსული ესკიზური პროექტების საჯარო გამოფენა, რომლითაც საზოგადოებას საშუალება მიეცემა გაეცნოს წარმოდგენილ ნამუშევრებს და გააკეთოს არჩევანი მისი შეხედულებისამებრ, საკონკურსო კომისიის მიერ მისი მხედველობაში მიღების მიზნით.

  გამარჯვებულებს ღია კონკურსის ფორმით, ანონიმურობის პრინციპის დაცვით,
  გამოავლენს საკონკურსო კომისია.

  საკონკურსო წინადადებების საჯაროდ გამოფენა და მათი საკონკურსო კომისიის სხდომებზე განხილვა იწარმოებს ანონიმურობის პრინციპის დაცვით. კონკურსში მონაწილე ესკიზური პროექტების ავტორების ვინაობა ცნობილი გახდება გამარჯვებულების გამოვლენის შემდეგ.

  საკონკურსო
  კომისია უფლებამოსილია გამოავლ3 (სამი) საუკეთესო ესკიზური პროექტი. შერჩეულ პროექტებს I, II და III ადგილებს მიანიჭებს შპს „აპოლო გ.ს.”, თავისი შეხედულებისამებრ. გამარჯვებული ესკიზური პროექტების შემსრულებლებისათვის დაპირებული ჯილდო შეადგენს:

  • I ადგილი – 20 000 (ოცი ათასი) აშშ დოლარი;
  • II ადგილი – 7 000 (შვიდი ათასი) აშშ დოლარი;
  • III ადგილი – 3 000 (სამი ათასი) აშშ დოლარი;

  ესკიზური პროექტების მიღება წარმოებს კონკურსის გამოცხადებიდან 60 კალენდარული დღის განმავლობაში.

  გისურვებთ წარმატებებს!


  კონკურსთან დაკავშირებით კითხვების არსებობის შემთხვევაში შეგიძლიათ მიმართოთ საკონკურსო კომისიის აპარატს შემდეგი ელექტრონული ფოსტის საშუალებით  – info@tas.ge  საკონკურსო მასალები იხილეთ ბანერის ქვემოთ მიბმულ ფაილებში

  კითხვათქვენს საიტზე  ატვირთულ ტოპოზე, საპროექტო ტერიტორიის შიგნით ჩანს კიდევ    რამოდენიმე ცალკეული ნაკვეთი, შესაძლოა თუ არა , რომ ეს ნაკვეთები იქნას ათვისებული პროექტირებისას?

  პასუხი: ტოპოზე მოცემულია საპროექტო მიწის ნაკვეთი, რომლის საერთო ფართი შეადგენს 9200კვ.. ამ ტერიტორიის  ფარგლებში ყველა მიწის ნაკვეთი საპროექტოა. საკადასტრო გეგმა შეგიძლიათ გადმოწეროთ www.naprweb.reestri.gov.ge  – დან, ხოლო საკადასტრო კოდი მითითებულია საკონკურსო პირობებში.


  კითხვასაპროექტო ტერიტორიის ჩრდილოეთით , ქალაქის მხარეს, განლაგებულია მირზა შაფის ქუჩა, რომელიც მიემართება ბოტანიკური ბაღისაკენ. ამ გზასთან დაკავშირებით გვაინტერესებს შემდეგი: არის თუ არა ეს გზა მხოლოდ საპროექტო ტერიტორიისათვის განკუთვნილი? შესაძლოა თუ არა, რომ ქუჩა გადავაქციოთ ჩიხად? შესაძლოა თუ არა, რომ ქუჩა ავითვისოთ საპროექტო ტერიტორიის მსგავსად, ანუ მოხდეს მისი განაშენიანება, ხოლო გზას მოვუძებნოთ ალტერნატიული მდებარეობა (ქუჩა მდებარეობს ყველაზე კარგი ხედების მიმართულებით და დასანანია მისი არ გამოყენება)?  

  პასუხი: იმ შემთხვევაში, თუ იქნება წარმოდგენილი ალტერნატიული გზა და არ იქნება წყვეტა გრიშაშვილის ქუჩასა და ბოტანიკურ ბაღს შორის, შესაძლებელი იქნება ასეთი სახის ესკიზური პროექტის განხილვა.


  კითხვატერიტორია მისი რთული რელიეფის გამო პრაქტიკულად დაყოფილია ორ სიბრტყედ, რამდენად აუცილებელია ზედა სიბრტყეზე სამანქანე გზის მიყვანა მისი განაშენიანების შემთხვევაში?

  პასუხი: იმ შემთხვევაში, თუ მოხდება ზედა სიბრტყის განაშენიანება, საჭიროა გაითვალისწინოთ სამშენებლო ნორმები და განაშენიანების რეგულირების გეგმის ფარგლებში ყველა ობიექტი, თავისი გამიჯნული მიწის ნაკვეთებით, სამანქანო გზითა და სერვიტუტით. ზედა სიბრტყეზე სამანქანო გზის მიყვანა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა ესკიზურ პროექტს წარმოადგენს კონკურსანტი.

   

  კითხვა: რამდენად არის შესაძლებელი პროექტირებისას გავითვალისწინოთ რელიეფის მოჭრა? აქ არ იგულისხმება მიწის ქვეშ ჩასვლა, საუბარია არსებული კლდისკედლისკიდევ მეტად მოხსნაზე.

  პასუხი: რელიეფის მოჭრას რაც შეეხება, თქვენ შეგიძლიათ წარმოადგინოთ თქვენს მიერ დამუშავებული ვარიანტი, სადაც დასაბუთებულად გექნებათ წარმოდგენილი არსებული კლდის მოჭრის აუცილებლობა, მხოლოდ საპროექტო მიწის ნაკვეთის წითელ ხაზებში.  კითხვა: კონკურსი არის ანონიმური და აქედან გამომდინარე გვაინტერესებს, რამდენად არის შესაძლებელი წარმოვადგინოთ დამატებითი საპრეზენტაციო მასალები, მაგალითად მაკეტი, ბროშურა და სხვა. თუკი შესაძლებელია, იქნებ მიგვითითოთ როგორ და რა მომენტისათვის (გამოფენაზე წარსადგენად)?

  პასუხი: თქვენ შეგიძლიათ მერიის კანცელარიაში ჩააბაროთ დამატებითი დოკუმენტაცია, მაგალითად მაკეტი, ბროშურა ან სხვ. რაც მიებმევა თქვენს მიერ წარმოდგენილ ესკიზურ პროექტს, თუმცა ზემოთაღნიშნული მასალის ჩაბარების შემთხვევაში, მის დაზიანებაზე სამსახური იხსნის პასუხისმგებლობას.

  Competition on outline design for the development of  Mirza shapi Street

  Tbilisi Municipality LEPL “Architecture Service of Tbilisi” and “APOLO G.S.” Ltd hereby announce public competition for selection of outline design for the development of Mirza Shafi Street in Tbilisi. The present competition is supported by the Ministry of Culture and Monuments Protection of Georgia and  Tbilisi Municipality Assembly.

  The present Competition is open for architects, citizens of Georgia and other countries, as well for the persons with no citizenship.

  The purpose of the competition is to select the best urban planning, spatial and volumetric competition concept for the development of a land plot owned by Apollo GS, Ltd (land plot ID No. 01.18.04.018.067) with consideration of the developments of the adjacent territory.

  Project territory consists of a land plot owned by Apollo GS, Ltd (land plot ID No. 01.18.04.018.067) with consideration of the development of the adjacent territory and transport infrastructure.

  In relation to the competition, public exhibition of submitted outline designs will be held, and public will have opportunity to view presented works and make choice at its own consideration.

  Successful candidates shall be selected by the competition commission in open competition form, following principle of anonymity.

  Public exhibition of competition proposals and review at the meeting of competition commission is a subject to anonymity.

  Authors of competition outline designs shall become publicly known after selection of successful candidates.

  Competition commission is entitled to select out 3 (three) best outline designs. “Apollo G.S.” Ltd shall assign I, II and III places at its own discretion. Awards for successful outline design are:  

  • I place – USD 20 000 (twenty thousand);
  • II place – USD 7 000 (seven thousand);
  • III place – USD 3 000 (three thousand);

  Proposals for the competition may be submitted within 60 calendar days from the date of publication of the competition.

  Good Luck!  For additional information contact  competition committee administration  at  info@tas.ge  See attached documentation link below.


  Quastion: There are several construction lots that appear inside the development area on a topographic document that you have attached on your site, is it possible to utilize those lots during the project development stage?

  Answer: The topographic document shows the development construction lot with an overall area of 9200 sq. meters. All construction lots located inside of it are intended for development use. You may download the cadastral plan from www.naprweb.reestri.gov.ge as for the cadastral code, it is written in the competition conditions.

   

  Quastion: The Mirza Shaphi street, that leads towards the botanical garden is located in the northern part of the development area, by the city side. Is this street intended only for the development area use? Is it possible to turn this street into a lane? Is it possible to utilize the street in development, as in for building purposes, while the road be moved to a different location? (since very good views are opened from the street and it would be unwise to not utilize them for the project.)

  Answer: If the presented alternative road will not create a gap between the Grishashvili street and the botanical garden, it will be possible to consider reviewing such project outline.

   

  Quastion: Due to its complex landscape, the area is practically divided into two levels, how big is the necessity to supply the top level with a road in case of its construction development?

  Answer: In case of construction development of the top level, construction norms should be taken into consideration as well as all the objects inside the construction development plan, with their individual construction lots, roads and easements.  As for supplying the top level with a road, that depends on the project outline, that will be presented by the contestant.

   

  Quastion:  How high is the possibility of modifying (cutting down) the landscape during the project development? This does not include going underground, it’s about cutting off more of the existing rock.

  Answer: Concerning landscape modification (cutting  down), you may present your project outline with a documented justification of landscape modification necessity, only within the development area borders.

   

  Quastion:  Since the competition is anonymous, we would like to know, how high is the possibility of us supplying additional presentation materials like brochures, model ect. and if it is possible could you please refer to us how and when it could be done (for presenting it at the exhibition)?  

  Answer: You may supply the additional presentation materials like models, brochures ect. to the Tbilisi City Hall registry and they will be added to the project outline presented by you, though in that case the Tbilisi City Hall registry does not take responsibility in case of these materials being damaged.
  2015-03-02
 • თბილისი საერთაშორისო პროექტ “Morgenstadt City Challenge”-ში ჩაერთვება. “მომავლის ქალაქი” - ასე ეწოდება პროექტს, რომელიც ქალაქებს შორის მასშტაბურ კონკურსს გულისხმობს. პროექტს გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა უკვე რამდენიმე წელია ახორციელებს. ქალაქებს, რომლებიც ურბანული გამოწვევებისათვის მზადყოფნას გამოთქვამენ, კონკურსში მონაწილეობის საშუალება ეძლევათ. 
  აღნიშნულ კონკურსში თბილისის არქიტექტურის სამსახურმა მონაწილეობა 2014 წელს მიიღო. მიუხედავად იმისა, რომ თბილისს წილად მესამე ადგილი ხვდა, ქალაქისადმი დიდი ინტერესის გამო ჟიურიმ მიიღო გადაწყვეტილება, თბილისი „მომავლის ქალაქების“ ქსელში ჩაერთო. ჟიურის გადაწყვეტილებას მხარი დაუჭირეს გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების სამინისტრომ (BMZ) და გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა (KFW), რომლებმაც პროექტის დაფინანსების გადაწყვეტილება მიიღეს.
  ამ ეტაპზე თბილისსა და გერმანულ მხარეს შორის საბოლოო საკითხების შეთანხმება მიმდინარეობს, ხოლო პროექტი სტარტს გაზაფხულიდან აიღებს. თბილისის ახალი ურბანული განვითარების სტრატეგიულ გეგმაზე მუშაობა ერთი წლის განმავლობაში გაგრძელდება, რის შემდეგაც თბილისი პირველი „მომავლის ქალაქი“ იქნება რეგიონში.
  2015-03-02