04:34:05 შაბათი, 08 მაისი 2021
დაჩქარებული მომსახურება

თბილისის არქიტექტურის სამსახური გთავაზობთ დაჩქარებული მომსახურეობის სახეობებს:

) I სტადია - მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების  გაცემა:

7
  დღეში100 ლარი.

5
 დღეში300 ლარი.

1
 დღეში1000 ლარი.

) II სტადია - არქიტექტურული პროექტის, კონსტრუქციული ანდა ტექნოლოგიური სქემის შეთანხმება ინდივიდუალურ საცხოვრებელ სახლებზე და II კლასის სხვა ფუნქციის მქონე შენობა-ნაგებობებზე:

5  დღეში300 ლარი.

3 
დღეში800 ლარი

2 
დღეში1200 ლარი.


) III სტადია - მშენებლობის ნებართვის გაცემა:

3
 დღეში500 ლარი.

1
 
დღეში1000 ლარი


) დემონტაჟის ნებართვის გაცემა:


3
 დღეში -  500 ლარი.

 

1 დღეში1000 ლარი


)  ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის პროექტები საჩუქრად თბილისელებსმშენებლობის ნებართვის მიღება.

1 დღეში100 ლარი.) მიწის ნაკვეთ(ებ)ის საზღვრების დადგენა:

7 დღეში100 ლარი.

1
 
დღეში200 ლარი.

 

) უნებართვოდ ან/და პროექტის დარღვევით აშენებული ობიექტების ან მათი ნაწილების ლეგალიზება:

10 დღეში100 ლარი.

3 დღეში - 300 ლარი

) I კლასი - მცირე არქიტექტურული ობიქტები:

1 დღეში - 200 ლარი

დაჩქარებული მომსახურება და მასზე დაწესებული საფასურის განაკვეთები არ ვრცელდება:

1. ერთდღიან დაჩქარებულ მომსახურებაზე, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზონაში და განსაკუთრებული სამშენებლო რეგულირების ზონაში.

2. 
იმ მომსახურებაზე, რომლის განხორციელებაც კანონმდებლობის შესაბამისად, საჭიროებს სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოსთან შეთანხმებას

3. 
კულტურული მემკვიდრეობის უძრავ ძეგლებზე

დაჩქარებული მომსახურეობით სარგებლობის შემთხვევაში, არჩეული დღეების ათვლა ხდება პროგრამული ინვოისის საფუძველზე თანხის გადახდის მომდევნო სამუშო დღიდან. თუ განხილვის პროცესში მყოფ განაცხადზე გვსურს დაჩქარებული მომსახურეობით სარგებლობა შერჩეული დღეების რაოდენობა აითვლება არა განაცხადის რეგისტრაციის დღიდან, არამედ თანხის გადახდის მომდევნო სამუშო დღიდანშენიშვნა:  დაინტერესებული პირის მიერ რამდენიმე მომსახურებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის ერთდროულად შემოტანის შემთხვევაში, ხდება მომსახურების დაჩქარებულ ვადებზე დაწესებული საფასურის შეკრება.

სამსახური უფლებამოსილია, განმცხადებლის მიერ დაჩქარებული მომსახურების მოთხოვნის შემთხვევაში, დაჩქარებული მომსახურების ვადაში ჩათვალოს წარმოების დაწყებიდან გასული ვადა.