01:08:19 კვირა, 07 ივნისი 2020
ქ. თბილისში, ვარკეთილის მეურნეობის მიმდებარე ტერიტორიაზე გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებული „ჩარჩო გეგმის“ კორექტირებული ვარიანტი

   ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურმა გამოაცხად კონკურს . თბილისში, ვარკეთილის მეურნეობის მიმდებარე ტერიტორიის „ჩარჩო გეგმის’’ დამუშავებაზე.

   პროექტის მიზანს წარმოადგენდა . თბილისის ვარკეთილის მეურნეობის მიმდებარე ტერიტორიის ფუნქციონირებისა და განვითარებისათვის, სქემის სახით დამუშავებული ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტის შემუშავება, რომელიც დადგენილი პროცედურისა და პირობების ფარგლებში, განაშენიანების რეგულირების გეგმისათვის განსაზღვრელი იქნება გეგმარებით მიმართულებებ და პრიორიტეტები.

   კონკურსის ამოცანას წარმოადგენდა საპროექტო ტერიტორიისათვის საუკეთესო ქალაქთმშენებლობითი გადაწყვეტის შემუშავება.

   კონკურსში მონაწილეობის მიღების უფლება ჰქონდა ნებისმიერ ფიზიკურ ან/და იურიდიულ პირს.

   გამარჯვებულ ღია კონკურის წესით გამოავლ საკონკურსო კომისიამ და გამარჯვებულიჩარჩო გეგმისატორს გადაეცა 15 000 (თხუთმეტი ათასი) ლარ.

   გამარჯვებული ‘’ჩარჩო გეგმა’’ დაკორექტირდა არქიტექტურის სამსახურის მიერ, რომელიც შეგიძლიათ იხილოთ მიმაგრებულ ბმულში.