ელექტრონული საქმისწარმოების წესი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბერის №17-51 დადგენილება