09:03:10 კვირა, 21 აპრილი 2019
კონკურსი ქ. თბილისში, მირზა შაფის ქუჩის განვითარების ესკიზურ პროექტზე
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ – ქალაქ თბილისის არქიტექტურის სამსახური და შპს “აპოლო გ.ს.” აცხადებენ ერთობლივ საჯარო კონკურსს ქ. თბილისში, მირზა შაფის ქუჩის განვითარების ესკიზურ პროექტზე. კონკურსის მხარდამჭერები არიან საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო და ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო.

კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს
ნებისმიერ არქიტექტორს, ფიზიკურ ან/და იურიდიულ პირს. კონკურსი ღიაა, როგორც საქართველოს, ისე სხვა ქვეყნის მოქალაქეებისა და ორგანიზაციებისათვის, ასევე მოქალაქეობის არქმონე პირებისათვის.

კონკურსის მიზანია ქ. თბილისში, მირზა შაფის ქუჩის, კერძოდ, შპს „აპოლო გ.ს.“–ს საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.18.04.018.067) განვითარების ქალაქგეგმარებითი, სივრცითი და მოცულობითი საუკეთესო გადაწყვეტის გამოვლენა, მის მიმდებარე ტერიტორიასთან მიმართებაში.

საპროექტო ტერიტორიას წარმოადგენს ქ. თბილისის მირზა შაფის ქუჩა, შპს „აპოლო გ.ს.“–ს საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთი (საკადასტრო კოდი: 01.18.04.018.067), მის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული განაშენიანებისა და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის გათავლისწინებით.

კონკურსთან დაკავშირებით გაიმართება შემოსული ესკიზური პროექტების საჯარო გამოფენა, რომლითაც საზოგადოებას საშუალება მიეცემა გაეცნოს წარმოდგენილ ნამუშევრებს და გააკეთოს არჩევანი მისი შეხედულებისამებრ, საკონკურსო კომისიის მიერ მისი მხედველობაში მიღების მიზნით.

გამარჯვებულებს ღია კონკურსის ფორმით, ანონიმურობის პრინციპის დაცვით,
გამოავლენს საკონკურსო კომისია.

საკონკურსო წინადადებების საჯაროდ გამოფენა და მათი საკონკურსო კომისიის სხდომებზე განხილვა იწარმოებს ანონიმურობის პრინციპის დაცვით. კონკურსში მონაწილე ესკიზური პროექტების ავტორების ვინაობა ცნობილი გახდება გამარჯვებულების გამოვლენის შემდეგ.

საკონკურსო
კომისია უფლებამოსილია გამოავლ3 (სამი) საუკეთესო ესკიზური პროექტი. შერჩეულ პროექტებს I, II და III ადგილებს მიანიჭებს შპს „აპოლო გ.ს.”, თავისი შეხედულებისამებრ. გამარჯვებული ესკიზური პროექტების შემსრულებლებისათვის დაპირებული ჯილდო შეადგენს:

  • I ადგილი – 20 000 (ოცი ათასი) აშშ დოლარი;
  • II ადგილი – 7 000 (შვიდი ათასი) აშშ დოლარი;
  • III ადგილი – 3 000 (სამი ათასი) აშშ დოლარი;

ესკიზური პროექტების მიღება წარმოებს კონკურსის გამოცხადებიდან 60 კალენდარული დღის განმავლობაში.

გისურვებთ წარმატებებს!


კონკურსთან დაკავშირებით კითხვების არსებობის შემთხვევაში შეგიძლიათ მიმართოთ საკონკურსო კომისიის აპარატს შემდეგი ელექტრონული ფოსტის საშუალებით  – info@tas.geსაკონკურსო მასალები იხილეთ ბანერის ქვემოთ მიბმულ ფაილებში

კითხვათქვენს საიტზე  ატვირთულ ტოპოზე, საპროექტო ტერიტორიის შიგნით ჩანს კიდევ    რამოდენიმე ცალკეული ნაკვეთი, შესაძლოა თუ არა , რომ ეს ნაკვეთები იქნას ათვისებული პროექტირებისას?

პასუხი: ტოპოზე მოცემულია საპროექტო მიწის ნაკვეთი, რომლის საერთო ფართი შეადგენს 9200კვ.. ამ ტერიტორიის  ფარგლებში ყველა მიწის ნაკვეთი საპროექტოა. საკადასტრო გეგმა შეგიძლიათ გადმოწეროთ www.naprweb.reestri.gov.ge  – დან, ხოლო საკადასტრო კოდი მითითებულია საკონკურსო პირობებში.


კითხვასაპროექტო ტერიტორიის ჩრდილოეთით , ქალაქის მხარეს, განლაგებულია მირზა შაფის ქუჩა, რომელიც მიემართება ბოტანიკური ბაღისაკენ. ამ გზასთან დაკავშირებით გვაინტერესებს შემდეგი: არის თუ არა ეს გზა მხოლოდ საპროექტო ტერიტორიისათვის განკუთვნილი? შესაძლოა თუ არა, რომ ქუჩა გადავაქციოთ ჩიხად? შესაძლოა თუ არა, რომ ქუჩა ავითვისოთ საპროექტო ტერიტორიის მსგავსად, ანუ მოხდეს მისი განაშენიანება, ხოლო გზას მოვუძებნოთ ალტერნატიული მდებარეობა (ქუჩა მდებარეობს ყველაზე კარგი ხედების მიმართულებით და დასანანია მისი არ გამოყენება)?  

პასუხი: იმ შემთხვევაში, თუ იქნება წარმოდგენილი ალტერნატიული გზა და არ იქნება წყვეტა გრიშაშვილის ქუჩასა და ბოტანიკურ ბაღს შორის, შესაძლებელი იქნება ასეთი სახის ესკიზური პროექტის განხილვა.


კითხვატერიტორია მისი რთული რელიეფის გამო პრაქტიკულად დაყოფილია ორ სიბრტყედ, რამდენად აუცილებელია ზედა სიბრტყეზე სამანქანე გზის მიყვანა მისი განაშენიანების შემთხვევაში?

პასუხი: იმ შემთხვევაში, თუ მოხდება ზედა სიბრტყის განაშენიანება, საჭიროა გაითვალისწინოთ სამშენებლო ნორმები და განაშენიანების რეგულირების გეგმის ფარგლებში ყველა ობიექტი, თავისი გამიჯნული მიწის ნაკვეთებით, სამანქანო გზითა და სერვიტუტით. ზედა სიბრტყეზე სამანქანო გზის მიყვანა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა ესკიზურ პროექტს წარმოადგენს კონკურსანტი.

 

კითხვა: რამდენად არის შესაძლებელი პროექტირებისას გავითვალისწინოთ რელიეფის მოჭრა? აქ არ იგულისხმება მიწის ქვეშ ჩასვლა, საუბარია არსებული კლდისკედლისკიდევ მეტად მოხსნაზე.

პასუხი: რელიეფის მოჭრას რაც შეეხება, თქვენ შეგიძლიათ წარმოადგინოთ თქვენს მიერ დამუშავებული ვარიანტი, სადაც დასაბუთებულად გექნებათ წარმოდგენილი არსებული კლდის მოჭრის აუცილებლობა, მხოლოდ საპროექტო მიწის ნაკვეთის წითელ ხაზებში.კითხვა: კონკურსი არის ანონიმური და აქედან გამომდინარე გვაინტერესებს, რამდენად არის შესაძლებელი წარმოვადგინოთ დამატებითი საპრეზენტაციო მასალები, მაგალითად მაკეტი, ბროშურა და სხვა. თუკი შესაძლებელია, იქნებ მიგვითითოთ როგორ და რა მომენტისათვის (გამოფენაზე წარსადგენად)?

პასუხი: თქვენ შეგიძლიათ მერიის კანცელარიაში ჩააბაროთ დამატებითი დოკუმენტაცია, მაგალითად მაკეტი, ბროშურა ან სხვ. რაც მიებმევა თქვენს მიერ წარმოდგენილ ესკიზურ პროექტს, თუმცა ზემოთაღნიშნული მასალის ჩაბარების შემთხვევაში, მის დაზიანებაზე სამსახური იხსნის პასუხისმგებლობას.

Competition on outline design for the development of  Mirza shapi Street

Tbilisi Municipality LEPL “Architecture Service of Tbilisi” and “APOLO G.S.” Ltd hereby announce public competition for selection of outline design for the development of Mirza Shafi Street in Tbilisi. The present competition is supported by the Ministry of Culture and Monuments Protection of Georgia and  Tbilisi Municipality Assembly.

The present Competition is open for architects, citizens of Georgia and other countries, as well for the persons with no citizenship.

The purpose of the competition is to select the best urban planning, spatial and volumetric competition concept for the development of a land plot owned by Apollo GS, Ltd (land plot ID No. 01.18.04.018.067) with consideration of the developments of the adjacent territory.

Project territory consists of a land plot owned by Apollo GS, Ltd (land plot ID No. 01.18.04.018.067) with consideration of the development of the adjacent territory and transport infrastructure.

In relation to the competition, public exhibition of submitted outline designs will be held, and public will have opportunity to view presented works and make choice at its own consideration.

Successful candidates shall be selected by the competition commission in open competition form, following principle of anonymity.

Public exhibition of competition proposals and review at the meeting of competition commission is a subject to anonymity.

Authors of competition outline designs shall become publicly known after selection of successful candidates.

Competition commission is entitled to select out 3 (three) best outline designs. “Apollo G.S.” Ltd shall assign I, II and III places at its own discretion. Awards for successful outline design are:  

  • I place – USD 20 000 (twenty thousand);
  • II place – USD 7 000 (seven thousand);
  • III place – USD 3 000 (three thousand);

Proposals for the competition may be submitted within 60 calendar days from the date of publication of the competition.

Good Luck!For additional information contact  competition committee administration  at  info@tas.geSee attached documentation link below.


Quastion: There are several construction lots that appear inside the development area on a topographic document that you have attached on your site, is it possible to utilize those lots during the project development stage?

Answer: The topographic document shows the development construction lot with an overall area of 9200 sq. meters. All construction lots located inside of it are intended for development use. You may download the cadastral plan from www.naprweb.reestri.gov.ge as for the cadastral code, it is written in the competition conditions.

 

Quastion: The Mirza Shaphi street, that leads towards the botanical garden is located in the northern part of the development area, by the city side. Is this street intended only for the development area use? Is it possible to turn this street into a lane? Is it possible to utilize the street in development, as in for building purposes, while the road be moved to a different location? (since very good views are opened from the street and it would be unwise to not utilize them for the project.)

Answer: If the presented alternative road will not create a gap between the Grishashvili street and the botanical garden, it will be possible to consider reviewing such project outline.

 

Quastion: Due to its complex landscape, the area is practically divided into two levels, how big is the necessity to supply the top level with a road in case of its construction development?

Answer: In case of construction development of the top level, construction norms should be taken into consideration as well as all the objects inside the construction development plan, with their individual construction lots, roads and easements.  As for supplying the top level with a road, that depends on the project outline, that will be presented by the contestant.

 

Quastion:  How high is the possibility of modifying (cutting down) the landscape during the project development? This does not include going underground, it’s about cutting off more of the existing rock.

Answer: Concerning landscape modification (cutting  down), you may present your project outline with a documented justification of landscape modification necessity, only within the development area borders.

 

Quastion:  Since the competition is anonymous, we would like to know, how high is the possibility of us supplying additional presentation materials like brochures, model ect. and if it is possible could you please refer to us how and when it could be done (for presenting it at the exhibition)?  

Answer: You may supply the additional presentation materials like models, brochures ect. to the Tbilisi City Hall registry and they will be added to the project outline presented by you, though in that case the Tbilisi City Hall registry does not take responsibility in case of these materials being damaged.